Hits: 496

Podmienky ochrany súkromia

Zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, skrátene GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme

Súkromne zárobkovo činná osobnosť, Andrej Štetka, so sídlom Továrenská 317/3, Lučenec - Opatová, Slovenská Republika, IČO: 48319716, ktorá prevádzkuje webovú stránku anderor.sk.

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, ak:

 • nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru
 • nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu

Akékoľvek osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní zvážiť do akej miery takéto údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však nemôžeme reagovať na vašu správu.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. anderor.sk nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania webovej stránky anderor.sk:

anderor.sk môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu aj nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na našu webovú stránku, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o vašom zariadení
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré sa automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete na naše stránku (IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné)
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a služby na analýzu užívateľov (Google Analytics), a to vrátane cookies alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter, Google+) Viac o používaní súborov cookies sa dočítate tu
 • informácie získané po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach)
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook (tlačidlá Like, Share, a i.)

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

 • údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) ak ste sa rozhodli zriadiť svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. V takom prípade vás prevádzkovateľ sociálnej siete vyzve na odsúhlasenie poskytnutia osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne anderor.sk.

Akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

 • anderor.sk spracúva vaše osobné údaje vrátane údajov získaných z vášho používania webovej stránky na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky webovej stránky, na analytické a štatistické vyhodnotenia používania webovej stránky. Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na vašom zariadení tak, že zmeníte nastavenie vášho prehliadača. Takéto nastavenia však môžu mať vplyv na fungovanie webovej stránky. Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na vašom zariadení.
 • Ak sa nás rozhodnete kontaktovať, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne ďalšie údaje, ktoré ste sa nám rozhodli oznámiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu. Tieto osobné údaje budeme spracovávať výhradne na vybavenie vašej otázky, žiadosti, prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s vašou správou. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení služieb a poskytovania klientskej podpory. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie, prípadne vyhovenia vašej žiadosti alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

anderor.sk spracúva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupníme v prípadoch:

 • ak taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä poskytovateľom IT služieb, atď…

Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

 • Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa vaše osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto údajov
 • Máte právo požadovať informáciu o účele spracúvania osobných údajov
 • Máte právo byť informovaný komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté
 • Máte právo byť informovaný o dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
 • Máte právo požadovať o opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania

Kedy môžete požadovať o výmaz vašich osobných údajov?

 • Ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 • Ak ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie
 • Ak namietate ich spracúvanie;
 • Ak sa vaše osobné údaje získali nezákonne,
 • Ak je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR

Kedy máte právo na obmedzenie spracúvania?

 • Ak namietate správnosť osobných údajov
 • Ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia
 • Ak anderor.sk už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Ak ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov až do doby kým anderor.sk overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi

Kedy máte právo na prenos osobných údajov

Máte právo požadovať aby sme vám poskytli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú v bežne používanom čitateľnom formáte a máte právo požadovať aby sme preniesli tieto údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Kedy máte právo namietať?

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana vášho oprávneného záujmu, vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním vašich osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania osobných údajov vykonávaných anderor.sk na inom právnom základe ako na základe vášho súhlasu.

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Dbáme na vašu bezpečnosť:

Všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu osobných údajov. Niektoré stránky nášho webu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované prevádzkovateľom stránky anderor.sk. Nad webovými stránkami a službami tretích strán nemáme žiadnu kontrolu. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o vás vrátane vašich osobných údajov. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany získavajú informácie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia týchto služieb a webových stránok.

Podmienky ochrany súkromia sme oprávnení kedykoľvek meniť alebo upravovať. Používaním webových stránok anderor.sk vyjadrujete súhlas s podmienkami o ochrane súkromia a taktiež vyjadrujete súhlas so zásadami požívania súborov cookies.

V prípade otázok, žiadosti alebo ak chcete odvolať súhlas, prípadne uplatniť vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: info@anderor.sk